Dotační projekty

(+) Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015

Projekt: Nově vytvořené pracovní místo výzkumného pracovníka

Hlavním cílem projektu je zaškolení a zapracování nového vývojového pracovníka do pracovního procesu společnosti. Plánovanou VaV činnosti výzkumného pracovníka se v tomto konkrétním případě rozumí vývoj řídící elektroniky, LED modulů a kabeláží pro nové svítilny a světlomety. Celkový vývoj elektroniky je velice náročný a různorodý proces. Aby mohl výzkumný pracovník pracovat v souladu s vývojovým procesem naší firmy, je více než nezbytné, aby se zapojil do následujících činností: profesionální komunikace se zákazníkem a tvorba konceptu elektroniky pro danou architekturu vozidla, navrhování elektronických obvodů, blokových schémat, simulace elektronických obvodů, tvorba layoutů v programu Altium Designer, tvorba výrobních podkladů elektroniky, stavba, ověření funkčnosti a ladění elektronických prototypů, tvorba testovacích plánů a testování produktů dle specifikace zákazníka, výpočty světelného toku LED diod, generování podkladů pro termální analýzy, používání nástrojů pro testování (aplikace vytvořené na míru našim potřebám) – LabView, CANoe, měření „Conducted emissions“ pomocí spektrálního analyzátoru, zodpovědnost za EMC testování kompletního produktu v certifikovaných laboratořích, s kterými firma spolupracuje. Hlavním účelem tohoto výzkumného projektu je vývoj řídící elektroniky, LED modulů a kabeláží pro nové produkty (svítilny a světlomety).

(+) Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji II. 2015

Projekt: Fotometrický zobrazovací a měřící tester pro kontrolu automobilových světelných modulů

Cílem projektu je výzkum, vývoj a vybudování funkčního vzorku nové koncepce fotometrického zobrazovacího a měřícího testeru, schopného řádově rychlejšího absolutního vyhodnocení kvality svazku automobilových světelných modulů v zařízení půdorysné velikosti pracovního stolu. Doposud nebyl realizován měřící systém, který by kombinoval přesnost měření systému založeného na goniometru s rychlostí měření systému založeného na regloskopu. Výstupem projektu bude měřící pracoviště se srovnatelnou přesností měření absolutních hodnot světelné intenzity jakou má goniometrický systém (tj. 10%). Vyhodnocení skutečně dosažené přesnosti měření bude provedeno srovnáním měření identických modulů na měřícím testeru a v certifikované fotometrické laboratoři s 25m goniometrem.

(+) Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Projekt: Rozvoj zakázkové a malosériové výroby a podpora souvisejících technologií Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0005838

V rámci programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost realizuje naše společnost nákup a rozvoj nových technologií, které jsou potřebné pro splnění specifických požadavků produktů vyráběných naší společností. Především se jedná o světelnou techniku v automobilovém průmyslu. Tyto výrobky mají vysoké nároky na technické požadavky a technologické zpracování. Pro splnění těchto specifických požadavků je zapotřebí zajištění vhodných technologií a nástrojů pro konstrukci náročných světelných systémů.
Hlavním cílem projektu je rozvoj společnosti, získání silnějšího postavení na trhu a posílení konkurenceschopnosti. Dalším cílem projektu je zvýšení kvality a flexibility jednotlivých procesů výroby světelné techniky. Na základě možnosti testování získáme rychlejší zpětné vazby z výrobního procesu a možnost rychlé reakce na nápravné opatření v předvýrobních fázích i vlastní výrobě výsledného produktu.